Smilies


:) = Smile     8) = Smile     ;) = Wink     :( = Frown

:p = Tongue     :P = Tongue     8P = Tongue     >( = Mad

:D = Grin     8D = Grin     X) = X Eyes     x) = X Eyes

8O = Surprise     8o = Surprise     :O = Surprise     :o = Surprise

:~ = Sick    O_o = Dizzy    o_O = Dizzy


<-- Go Back